V16 Planá nad Lužnicí

Záměrem investora byla ekologizace a modernizace stávajícího provozu teplárny spočívající v důsledné ekologizaci a modernizaci zdroje pro výrobu tepla a elektrické energie dodávané do rozvodné distribuční sítě.

V průmyslovém areálu byly v rámci akce „ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí“ zmodernizovány stávající uhelné zdroje. Modernizace spočívala především v demontáži stávajících dožitých uhelných kotlů K2 a K3 a místo nich vystavení nových uhelných kotlů K5 a K6 moderní technologie. Mimo rámec stavby byla kompletně zrekonstruována stávající parní turbína, aby vyhovovala novým parametrům a množství páry z nových kotlů. Parní výkon nových kotlů byl 2x40 t/h a tomu odpovídá svorkový výkon TG ~20 MWe. Součástí modernizace bylo i vybudování nové horkovodní výměníkové stanice v rámci HVB, která slouží pro potřeby dodávky topné vody pro soustavu CZT, která v rámci jiné akce prošla rozsáhlou modernizací a stávající rozvody páry 0,3 MPa byly nahrazeny teplovodními. Pro omezení emisí oxidů síry a splnění přísných limitů bylo vybudováno nové odsíření spalin na principu mokré vápenné vypírky. Navrhované zapojení zdroje s odběrovou parní TG s odběry do CZT splňuje předpoklady pro teplárenský provoz, tedy kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie.

V rámci ekologizace zdroje byly instalovány 4 plynové motory o elektrickém výkonu cca 4x10 MWe a tepelném výkonu cca 5 MWt v topné vodě a cca 3,5 MWt v páře 10bar. Plynové motory a parogenerátory HRSG byly umístěny v nových objektech, konkrétně ve strojovně plynových motorů a v budově HRSG kotlů.

V rámci ekologizace byla v rámci jiného projektu upravena stávající parní turbína TG3 (zmenšen její nominální výkon a zvýšena účinnost).

V rámci tohoto projektu byl upraven nepoužívaný kotel K4 pro spalování zemního plynu a v nové koncepci zdroje slouží jako záložní zdroj páry.

Dále byly provedeny rekonstrukce a úpravy dalších souvisejících technologií, které budou pro provoz zdroje po rekonstrukci využívány (kompresorová stanice, odpopílkování, chladící okruh, SKŘ, elektrozařízení, atd).

Součástí díla spojeného s investicí byly i doplňkové objekty kompletující celou stavbu a infrastrukturu areálu dotčenou výstavbou. Jde zejména o komunikace a zpevněné plochy, venkovní osvětlení, přeložky sítí a nové přípojky, případně související úpravy uzemnění, terénní a sadové úpravy a v neposlední řadě i nutné bourací práce ve stávajících dotčených objektech.

Jako generální projektant HDE zpracovalo veškerou stavební i technologickou část projektu včetně dílčích profesí.

V16 Planá nad Lužnicí
V16 Planá nad Lužnicí
V16 Planá nad Lužnicí
V16 Planá nad Lužnicí
V16 Planá nad Lužnicí
V16 Planá nad Lužnicí