K7 Kladno 135MW

Pro modernizaci části stávajícího provozu Areálu Teplárny Alpiq Generation (CZ) s. r. o. na Kladně vypracovala společnost HDE všechny části dokumentace od studie, DUR, DSP až po DPS a DSPS. V zásadě šlo o instalaci nového fluidního kotle K7 o výkonu ~378 t/h páry pro spalování uhlí a biomasy, který nahradil stávající uhelný práškový kotel K3 spalující černé uhlí, a o instalaci nového odběrového parního turbosoustrojí TG7 o jmenovitém elektrickém kondenzačním výkonu ~135 MW, které nahradilo stávající, dožilé TG9 a TG12. V souvislosti se základními instalacemi (kotel, parní turbosoustrojí) byly řešeny jejich další související provozy a příslušenství tak, aby celek tvořil kompaktní moderní výrobní kogenerační zařízení požadovaných parametrů.

Jsou to především nové trasy zauhlování a nová trasa biomasy, doplnění popelového hospodářství a hospodářství aditiva, doplnění chladicích okruhů, rekonstrukce a doplnění elektrozařízení zdroje včetně vyvedení výkonu na svorky transformátoru, rekonstrukce potrubních systémů včetně modernizace topného systému a primárních tepelných rozvodů. Dále doplñkové objekty, kompletující celou stavbu a infrastrukturu areálu zdroje v souvislosti s rozšířenou novou zastavěností v rámci modernizace - komunikace a zpevněné plochy, úprava a doplnění stávající železniční vlečky, venkovní osvětlení, přeložky sítí a nové přípojky, uzemnění, terénní a sadové úpravy, a v neposlední řadě i nutné demontáže, přeložky a bourací práce. HDE zajišťovalo pro firmu KAP, generálního projektanta a zároveñ dodavatele, veškeré projekčních práce stavební částí.

Projekt byl realizován v časově omezeném harmonogramu. Jeho technická náročnost spočívala v omezených prostorových možnostech staveniště pro uspořádaní jednotlivých objektů elektrárny, a to zejména s ohledem na objekty a zařízení stávajících bloků. Strojovna hlavního výrobního bloku K7 byla navržena jako stavebně i provozně přímo navazující objekt na stávající halu bloku K3. Úspešnost realizace byla podmíněná precizní koordinací všech dílčích zařízení, technologických tras, stavebních konstrukcí a sítí, byla podmíněná také danou časovou posloupností výstavby jednotlivých stavebních objektů a technologických zařízení.

K7 Kladno 135MW
K7 Kladno 135MW